Pogoji uporabe podatkov in gradiva iz eKatastra jam

1. eKataster jam dovoljuje uporabniku uporabo podatkovne zbirke podatkov pod pogoji, ki so določeni v nadaljevanju. Z vsakim obiskom spletne strani eKatastra jam uporabnik potrjuje, da v celoti soglaša s temi pogoji.

2. Vsebine na strani eKatastra jam so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 43/04 in spremembe; v nadaljevanju: ZASP). Kakršnokoli reproduciranje, ki presega ali nasprotuje uporabi pod pogoji v nadaljevanju, je brez dovoljenja avtorjev besedil, slik ali načrtov prepovedano.

3. eKataster jam je podatkovna zbirka in kot taka predstavlja avtorsko delo, ki je na podlagi ZASP varovano z avtorsko pravico. Vsebina eKatastra jam, kot podatkovna zbirka je prav tako predmet varstva s t.i. pravico izdelovalcev podatkovnih zbirk, kot sorodno pravico po ZASP.

4. Odstranitev ali sprememba ter kakršnokoli nedovoljeno izkoriščanje elektronskih podatkov za upravljanje pravic (naziv eKataster jam, vodni žig, podatki o avtorjih in drugi identifikacijski znaki) predstavlja kršitev izključnih pravic po ZASP.

5. Uporabnik je fizična oseba. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva na tretjo osebo.

6. S prijavo v eKataster jam uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki s strani Društva za raziskovanje jam Ljubljana (v nadaljevanju: DZRJL) obdelujejo v skladu z namenom obdelave, opredeljenim v nadaljevanju. Za preprečitev morebitnih zlorab pri registraciji se zabeleži IP številka računalnika s katerega so bili poslani podatki. Osebni podatki pridobljeni v okviru delovanja eKatastra jam se obdelujejo izključno za potrebe vodenja statistike, komunikacije z uporabnikom ter sledenja morebitnih kršiteljev pogojev uporabe. DZRJL jamči za zakonito obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe). DZRJL ne more posredovati osebnih podatkov tretjim osebam brez privolitve uporabnika.

7. Podatkov iz eKatastra jam uporabnik ne sme posredovati drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen v okviru, ki je opredeljen s temi pogoji.

8. Izdelke iz podatkov je dovoljeno izdelati samo v okviru, ki je opredeljen s temi pogoji. Za vsak izdelek v analogni ali digitalni obliki, ki vsebuje originalne ali izvedene podatke (npr. načrt jame) in ki ga bo uporabnik posredoval tretji osebi ali objavil, je potrebno predhodno pisno soglasje avtorja.

9. Na vseh digitalnih in analognih kopijah originalnih in izvedenih podatkov iz eKatastra mora biti kot vir podatkov naveden eKataster jam. Primera citatov: Putick, W., 1910. Najdena jama. Zapisnik terenske ekskurzije. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, eKataster jam: 12.2.2018 , ali pa Šerko, A., 1940. Pizdica. Načrt jame, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, eKataster jam: 12.5.2010.

10. Uporabnik bo upravljalcu eKatastra jam brezplačno posredoval en izvod končnega izdelka iz podatkov pridobljenih iz eKatastra jam.

11. Uporaba v nasprotju s temi pogoji je razlog za prepoved dostopa uporabniku do eKatastra jam ter preklic njegovega uporabniškega imena in gesla.


Omejitev odgovornosti

1. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, kot upravljalec informacijskega sistema eKataster jam in podatkovne zbirke, ter avtorji, ki so prispevali dokumente, niso odgovorni za kakršno koli škodo ali druge za uporabnika neugodne posledice, ki bi lahko izvirale iz ali bi bile kakorkoli povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe sistema eKataster jam (npr. zmanjšanje premoženja, izguba dobička, materialna škoda, nematerialna škoda, prekinitev poslovanja, izguba poslovnih informacij, telesne poškodbe, okrnitev pravice do zasebnosti, nezmožnost izpolnitve kakšne obveznosti in podobno).

2. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ne jamči za točnost in popolnost podatkov v podatkovni zbirki eKatastra jam.Namen registracije in vrste uporabnikov

Člani DZRJL in sodelujočih organizacij smo za vas pripravili informacijski sistem o jamah. Del podatkov je prosto dostopen, za nekatere pa potrebujete dodatne uporabniške pravice. Za registracijo uporabnikov smo se odločili zaradi zaščite interesov avtorjev gradiva, uporabnikov in razvijalca ter skrbnika sistema eKatastra jam in zaradi preprečitve kakršnekoli zlorabe sistema, podatkov in gradiva.

Trenutno imamo štiri nivoje dostopnosti oziroma uporabnikov: obiskovalec, registrirani uporabnik, registrirani uporabnik s polnim dostopom in skrbnik društva. Vsak od njih ima več možnosti uporabe eKatastra.


Obiskovalec

Obiskovalec lahko uporablja enostavno iskanje. Obiskovalcem dostopni so osnovni podatki o jami, stanje jame in nekateri dokumenti ter objave, ki so opredeljeni kot javni. Lahko si ogleda v naprej pripravljene tematske sloje o jamskih sistemih, turističnih in onesnaženih jamah. Obiskovalec vidi tudi komentarje k jami.

Registracija uporabnika

Uporabnik z osnovno registracijo ima dostop do vseh prej naštetih možnosti, dodatno pa ima na voljo delen dostop do naprednega iskanja (iskanje po prostorskih enotah – npr. občinah). Vklopljene ima nekatere dodatne povezave med različnimi podstranmi (npr. povezave do bližnjih jam v okolici izbrane jame). Lahko piše komentarje in sporoča stanje jam.

Registrirani uporabnik s polnim dostopom

Uporabnik s polnim dostopom ima popoln dostop do dokumentov in objav ter v celoti omogočeno napredno iskanje. Ta nivo je v osnovi namenjen jamarjem in članom nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Uporabnik s polnim dostopom lahko tudi dodaja dokumente (npr. jamarske zapisnike) in objave (npr. povezave do raznih spletnih strani).

Skrbnik društva

Skrbnik društva potrjuje uporabnike in ureja osnovne podatke o društvu.Potek registracije

Osnovna registracija

Za registracijo izpolnite potrebne podatke TUKAJ.Po e-pošti boste prejeli uporabniško ime in povezavo za potrditev. V kolikor ste član jamarske organizacije, bo zahtevek za registracijo poslan tudi na e-naslov vaše jamarske organizacije.

Polna registracija

Za člane jamarskih organizacij skrbnik društva ali administrator odobri polni dostop. S tem jamči, da je uporabnik res član navedene jamarske organizacije in tudi delno prevzame odgovornost za primerno uporabo podatkov pridobljenih iz eKatastra jam.

Ostali prosilci za polno registracijo (npr. člani ostalih nevladnih organizacij, študenti, raziskovalci) dobijo od administratorja eKatastra sporočilo o nadaljnjih postopkih. Ob ustrezni utemeljitvi dobijo dostop do eKatastra za eno leto z možnostjo podaljšanja.


Komercialnim uporabnikom, npr. prostorskim planerjem, gradbenim inženirjem, presojevalcem vplivov na okolje in naravo, državnim naravovarstvenikom in podobnim, ki bi pri svojem delu morali uporabljati načrte jam, vpogleda v nejavne podatke o jamah trenutno ne omogočamo. Svetujemo vam, da kot uporabniki z osnovnim dostopom preverite kateri dokumenti o jamah so dostopni v e-obliki, vendar pri tem upoštevajte možnost, da je mnogo bistvenih dokumentov še vedno dostopnih le v papirni obliki. Zato tudi svetujemo da se za načrte jam in ostale podatke o jamah (dostop do vhoda, o notranjosti jame, itd.) obrnete na društvo, ki je jamo registriralo in/ali je v njej obsežneje raziskovalo. Za več informacij se obrnite na info@dzrjl.si.


Upravljalci informacijskega sistema eKataster jam si pridržujemo pravico, da katerega od prosilcev za polno registracijo ne registriramo ali onemogočimo dostop, ker menimo da iz takih ali drugačnih vzrokov ni primeren uporabnik.