Varstvo jam

Za varstvo jam sta pomembna ustrezna vzgoja in izobraževanje jamarjev, ki se morajo zavedati pomena spoštovanja pravil jamam prijaznega jamarstva. A brez zakonodaje ne gre. Področje jamarstva, obiskovanja in varsta jam tako ureja več predpisov.

Osnovni predpis o jamah je Zakon o varstvu podzemnih jam (Ur. l. RS 2/2004).

V okviru Zakona o varstvu podzemnih jam so bili izdani podrobnejši predpisi:
Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih jamah (Ur. l. RS 120/2006) govori o tem kaj storiti, ko odkrijete novo jamo.
Pravilnik o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (Ur. l. RS 66/2007) govori o pogojih za uvrstitev v register jamarjev.
Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Ur. l. RS 77/2008).

Varstvo jam urejajo še:
Zakon o ohranjanju narave (Uradno prečiščeno besedilo 2) (Ur. l. RS 96/2004) ki je generalni predpis varstva narave. V njegovem okviru so bili sprejeti akti, ki se posredno ali neposredno nanašajo na varovanje jam in jamskega habitata.
Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS 112/2003) in njene dopolnitve določajo usmeritve za ohranjanje jamskih habitatnih tipov v ugodnem stanju.
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS 49/2004) in njene dopolnitve določajo Natura 2000 območja, kjer se še posebno varujejo jamskih habitati.
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS 46/2004) in dopolnitve pa urejajo varstvo nekaterih v jamah živečih živali.
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS 11/2004) in predvsem njegove spremembe ter dopolnitve (Ur. l. RS 70/2006) pa določajo da so vse jame geomorfološke podzemeljske naravne vrednote.

O jamah govorijo tudi naslednji pravilniki:
Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS 92/2000), ki pravi da je evidentiranja jam zbiranje podatkov o stanju gozdov in biotskega ravnovesja gozda.
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda(Ur. l. RS 11/2004) s katerim so določena vodna telesa podzemnih voda.

Zelo specifični predpisi, sprejeti na nivoju države, ki se nanašajo na posamezne jame ali jamske sisteme pa so:
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS 57/2006).
Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur. l. RS 77/2002).

Sprejetih pa je bila tudi množica občinskih odlokov o zavarovanju posameznih jam ali jamskih sistemov.